Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej Informacji o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce znajduje się w polityce plików cookies. Przejdź.

 1. BRW
 2. Regulamin konkursu - Fotel Mistrzów

Regulamin konkursu - Fotel Mistrzów

REGULAMIN KONKURSU

„Fotel Mistrzów”

 

§1 Organizator oraz Koordynator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą w Biłgoraju ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000089493, o Kapitale zakładowym Spółki w wysokości: 176 359 520,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP: 918-17-45-428.
 2. Koordynatorem Konkursu jest Havas Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-674, Warszawa, ul. Marynarska 15, REGON 016313880, NIP: 521-30-96-067, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000033683, o kapitale zakładowym w wysokości 8 448 384,00 PLN.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą w Biłgoraju ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000089493, o Kapitale zakładowym Spółki w wysokości: 176 359 520,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP: 918-17-45-428.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez administratora serwisu Facebook. Administrator serwisu Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z organizacją i przebiegiem konkursu.
 4. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Fotel Mistrzów” zwany dalej Konkursem.

 

§3 Czas i miejsce trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od 26.07.2018 r. do 04.08.2018 r. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Nowe Horyzonty”: Urna na zgłoszenia konkursowe usytuowana jest w strefie chillout Black Red White w kinie Nowe Horyzonty na II piętrze. Kino zlokalizowane jest przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu.

 

§4 Uczestnik Konkursu

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora lub Koordynatora, ani ich rodziny. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora lub Koordynatora należy rozumieć ich wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

§5 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dołączany do festiwalowych pakietów powitalnych oraz dostępny w strefie chillout Black Red White w kinie Nowe Horyzonty i wrzucić go do urny konkursowej, podając swoje imię, nazwisko i adres e-mail oraz odpowiadając na pytanie konkursowe: „Którego z Mistrzów Kina zaprosiłbyś/ zaprosiłabyś na kawę na swoim ulubionym fotelu? Uzasadnij w trzech zdaniach”.
 2. Tylko Zgłoszenia konkursowe w formie wskazanej w ustępie powyżej biorą udział w Konkursie.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, w tym również zapoznanie się z Obowiązkiem informacyjnym zgodnie z art. 13 RODO.
 4. Uczestnik Konkursu może dodać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń konkursowych, dokonując każdorazowo oddzielnego zgłoszenia, jednak może wygrać tylko jedną nagrodę.
 5. W momencie wypełniania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia.
 6. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zgłoszonej przez niego pracy konkursowej na stronie internetowej Organizatora lub na innych stronach internetowych zawierających informacje o Konkursie. Organizator nie jest jednak zobowiązany do publikowania nadesłanych prac konkursowych.
 8. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 9. Zakup jakiegokolwiek produktu oferowanego przez Organizatora nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

 

§6 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są 2 unikalne fotele podpisane przez wybranych przez Organizatora mistrzów kina (twórców, reżyserów) zaproszonych na festiwal Nowe Horyzonty wyprodukowane przez Organizatora o wartości 949 zł każdy.
 2. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 4. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców w terminie do 30 dni roboczych po uzyskaniu danych korespondencyjnych od Zwycięzców. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Zwycięzcę adresu do doręczenia nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz danych wskazanych w §7 ust. 5. Organizator zastrzega, iż wysyłka nagrody poza granice Polski nie jest możliwa.
 5. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Zwycięzcom nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 1 powyżej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagrody rzeczowej zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagrody rzeczowej i pieniężnej (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej). Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

 

§7 Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 08.08.2018 r. werdyktem Komisji Konkursowej, składającej się z przedstawicieli organizacji Nowe Horyzonty oraz przedstawicieli Organizatora, ogłoszonym na profilu organizacji Nowe Horyzonty w serwisie Facebook – https://www.facebook.com/MFFNoweHoryzonty/.
 2. W Konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców.
 3. Przy wyborze Zwycięzców Komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia.
 4. Organizator w ciągu 1 dnia roboczego od ogłoszenia wyników Konkursu prześle do Zwycięzcy na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu konkursowym wzory oświadczeń, które są konieczne do odbioru nagrody. Zwycięzca w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail, powinien odesłać wypełnione oświadczenia, w formie skanu lub zdjęcia, w wiadomości zwrotnej.
 5. W celu odbioru nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się podać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia, adres zamieszkania (miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania), adres doręczenia nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego oraz numer telefonu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia nagrody z uwagi na podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. Organizator, za pośrednictwem Koordynatora, w przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców, podejmie ponowną próbę kontaktu celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.

 

§8 Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, zawierające dane osobowe Uczestnika: dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania wraz z uzasadnieniem, należy składać na piśmie i kierować pod następujący adres: BLACK RED WHITE S. A. z siedzibą w Biłgoraju ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, z dopiskiem „Konkurs – Fotel Mistrzów”.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania i udzielać pisemnych odpowiedzi.

 

§9 Przetwarzanie danych osobowych
i Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) Organizator informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą w Biłgoraju ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000089493, o Kapitale zakładowym Spółki w wysokości: 176 359 520,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP: 918-17-45-428, (dalej jako „Administrator”);
  2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, w szczególności w zakresie uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz w celu dokonania zmian w przetwarzanych danych, mogą oni kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora, pod adresem e-mail: Kontakt.IOD@brwsa.com.pl;
  3. dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu, przesłania nagród, przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego oraz w celu wypełnienia obowiązków Administratora związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową;
  4. podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda – przez czas trwania Konkursu (art. 6 ust. 1 lit a RODO), niezbędność tych danych dla wykonania przez Administratora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu a związanych z rozstrzygnięciem konkursu (np. rozpatrzenie reklamacji) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
  5. odbiorcą danych osobowych będzie Koordynator Konkursu, Havas Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-674, Warszawa, ul. Marynarska 15, REGON 016313880, NIP: 521-30-96-067, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000033683, o kapitale zakładowym w wysokości 8 448 384,00 PLN, który zapewnia obsługę Konkursu oraz operator pocztowy, który zapewni dostarczenie nagród, jak również osoby przez nich zatrudnione oraz ewentualnie ich podwykonawcy, którym na podstawie odrębnej umowy, powierzą oni przetwarzanie tych danych osobowych;
  6. dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Zwycięzcami zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
   Dane osobowe zwycięzców Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
   Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych;
  7. każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, bez podania przyczyny;
  8. w dowolnym momencie Uczestnik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celach wskazanych w ust. c powyżej, a odmowa podania danych uniemożliwi odpowiednio udział Uczestnika w Konkursie, odbiór Nagrody lub rozpoznanie reklamacji.
  10. Dane Uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2018 r., a jego treść dostępna jest w siedzibie spółki „BLACK RED WHITE” S.A., oraz na stronie https://www.brw.pl/konkurs-fotel-mistrzow.
 2. Zalecane jest, aby skierowanie sprawy na drogę sądową nastąpiło po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Od Organizatora i Koordynatora niezależne są: funkcjonowanie sieci Internet, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile będzie to niezbędne w celu usunięcia błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu lub w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, albo jeżeli potrzeba taka wyniknie z wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, których w chwili rozpoczęcia Konkursu nie mógł on przewidzieć. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Newsletter
Otrzymuj informacje o najnowszych
produktach, promocjach i katalogach
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Więcej znajdzie Pan/Pani w Polityce prywatności.