Robimy
dom

 • rejestracja
ulubione znajdź salon
koszyk

Znajdź Salon

Meble A-Z Bożena Skrzypek - Wschowa

Przyczyna Dolna 76B
67-400 Wschowa
tel: 65 5404578
email: brw@mebleaz.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 09:00 - 17:00
Soboty 09:00 - 13:00
Niedziele Nieczynne
Regulamin obowiązuje od -

Regulamin rezerwacji i sprzedaży

 

 

Meble A-Z Bożena Skrzypek Przyczyna Dolna 76B 67-400 Wschowa prowadzony jest przez Meble A-Z Bożena Skrzypek z siedzibą w PRZEMĘT,BUCZ UL. BOSZKOWSKA 9, 64-234, posiadającą REGON 410248454, NIP 7880011501, zwany jest dalej Sprzedawcą.

 

I. Przyjmowanie rezerwacji i składanie zamówień

 

W wypadku anulowania części zamówienia lub zmiany zamówienia powodującej zmianę ceny towaru odpowiednio zostanie zmieniona należna Sprzedawcy kwota zapłaty. W wypadku gdy dotychczas wpłacona przez Klienta kwota będzie wyższa niż należność ustalona po zmianach lub anulowaniu części zamówienia odpowiednia część wpłaconej należności zostanie zwrócona Klientowi w terminie do 14 dni.

 1. Osoba zainteresowana (zwana dalej Klientem) otrzymaniem oferty zakupu konkretnego towaru składa wniosek o rezerwację za pośrednictwem serwisu brw.com.pl (zwanego dalej Serwisem). Powyższa informacja przekazana jest następnie przez Serwis wybranemu przez Klienta Sprzedawcy, który prowadzi dalsze postępowanie.
 2. Złożenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zakupem towaru lub złożeniem zamówienia na towar. Informacje przedstawione w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie mają na celu ułatwienie zlokalizowania danego towaru u konkretnego Sprzedawcy oraz ułatwienie kontaktu z wybranym Sprzedawcą. Serwis nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat od Klienta. Złożenie rezerwacji nie uprawnia ani Klienta, ani Sprzedawcy do żądania zawarcia umowy sprzedaży danego towaru.
 3. Po złożeniu rezerwacji Sprzedawca informuje drogą mailową lub telefonicznie Klienta o dostępności i cenie wybranego towaru lub braku jego dostępności. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest otrzymanie przez Sprzedawcę od Klienta drogą mailową lub telefonicznie informacji zwrotnej, potwierdzającej wolę nabycia wskazanego przez Sprzedawcę towaru za wskazaną cenę (złożenie zamówienia).
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku zapłaty w określonym terminie jeśli ustalono płatność z góry.
 5. W wypadku braku możliwości dostarczenia towaru we wskazanym przez Sprzedawcę terminie stwierdzonej już po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta wskazując nowy termin realizacji zamówienia. Niezależnie od powyższego Klientowi w takim wypadku przysługuje prawo odstąpienia od umowy za zwrotem dotychczas dokonanych wpłat z tytułu tego zamówienia w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku, gdy tylko część zamówienia będzie możliwa do zrealizowania Klient może:
  a. anulować całość zamówienia – w tym przypadku Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia,
  b. anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie – Sprzedawca zrealizuje zamówienie w części, zaś w pozostałym zakresie zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia,
  c. zmienić zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie,
  d. postanowić o wydłużeniu realizacji zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie.

 

II. Ceny

 1. Ceny zamieszczone na stronie Serwisu są cenami sugerowanymi i nie wiążą Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Klienta o cenach obowiązujących w salonie.
 2. Ceny podane przez Sprzedawcę są cenami wiążącymi i mogą ulec zmianie jedynie za wyraźną zgodą stron transakcji.
 3. Cena towaru wyrażona jest w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT. Cena nie obejmuje dodatkowych usług w szczególności kosztów montażu i dostarczenia towaru.
 4. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia podczas rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą lub podczas wymiany z nim korespondencji mailowej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

III. Sposoby płatności

 1. Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:
  a. z góry: przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy albo osobiście w Salonie,
  b. płatność gotówką w Salonie przy odbiorze osobistym.
 2. Sprzedawca może ustalić z Klientem, za obopólną zgodą inne, szczególne warunki i formy płatności, które dopuszcza Sprzedawca. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności ustalone pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.
 3. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

 

IV. Dostawa i realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca ustali wraz z Klientem sposób wydania towaru Klientowi oraz ewentualne koszty dostawy.
 2. Koszty dostawy zależą od gabarytów i ilości zamówionego towaru oraz od cen rynkowych stosowanych przez przewoźników w rejonie działalności Sprzedawcy. Termin realizacji dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem. Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją dostawy do chwili otrzymania zapłaty umówionej ceny, jeżeli strony ustaliły, że będzie ona płatna z góry.
 3. Za moment realizacji zamówienia uznawana jest chwila:
  a. osobistego odbioru towaru - w przypadku zamówień w których uzgodniono odbiór i płatność lub tylko odbiór w salonie,
  b. dostarczenia towaru przez przewoźnika pod wskazany adres i jego odbiór przez Klienta lub osobę upoważnioną do odbioru.
 4. W przypadku płatności gotówką w Salonie przy odbiorze osobistym Klient może zamówić również dodatkową usługę transportu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

V. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej i składania reklamacji

 

Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za dostarczenie towaru zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, który jest Konsumentem za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy przez okres dwóch lat od dnia wydania rzeczy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. W wypadku stwierdzenia wady kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny lub od umowy odstąpić chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Konsument zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Kupujący nie może od umowy odstąpić jeżeli wada nie jest istotna.
 6. Jeżeli Konsument żąda wymiany rzeczy lub usunięcia wad albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę o którą cena ma być obniżona a sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową lub wad rzeczy sprzedanej należy zgłaszać pisemnie na adres: Przyczyna Dolna 76B 67-400 Wschowa lub drogą mailową na adres: brw@mebleaz.pl.
 8. Reklamacja zakupionego towaru odbywa się poprzez nawiązanie kontaktu z obsługą sklepu oraz podaniem przyczyn reklamacji, które powinny zawierać informacje identyfikujące Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu), zakupiony towar, datę zakupu oraz opis stwierdzonych wad lub niezgodności towaru z umową.
 9. W wypadku braków istotnych informacji w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient ma obowiązek uzupełnić je w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o brakach przez Sprzedawcę, w przeciwnym razie reklamacja zostanie rozpatrzona na podstawie dotychczas dostarczonych informacji. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie niezupełnego zgłoszenia nie wyklucza możliwości zgłoszenia przez Klienta kolejnego zgłoszenia reklamacyjnego uzupełnionego o niezbędne informacje.
 10. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą państwo zwrócić się w szczególności do:
  a. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,
  b. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy. Zwrot towaru.

 1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się jedynie do Klientów będących Konsumentami. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować pisemnie: Przyczyna Dolna 76B 67-400 Wschowa, nr tel. 65 5404578, brw@mebleaz.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane dotychczas płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez siebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany rzeczy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient odsyła lub przekazuje rzecz na adres Przyczyna Dolna 76B 67-400 Wschowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca nie dopuszcza kierowania do niego przesyłki za pobraniem.
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Jeśli jest to możliwe, Klient powinien zwrócić rzecz w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu producenta wraz z dowodem jej zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane w związku z zakupem towaru, jednakże nie uzależnia się od tego możliwości zwrotu towaru.
 12. Zwrot towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 13. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot rzeczy w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
 14. W przypadku zwrotu Towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.
 15. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 16. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 17. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego regulaminu. Do złożenia zamówienia poprzedzonego rezerwacją w Serwisie niezbędna jest akceptacja mniejszego regulaminu oraz regulaminu Serwisu dostępnego na stronie Serwisu – brw.com.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r. poz. 827).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji regulaminu, wiążące są te obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 4. Niniejsze postanowienia stosuje się do umów zawartych po dniu 25.12.2014 r. Do wszystkich umów zawartych przed datą 25.12.2014r. nadal stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego od dnia 17.10.2013r.

Poprzednie wersje regulaminu:

Obowiązywał od: do:  
17-07-2015 09-08-2020 zobacz
Newsletter
Otrzymuj informacje o najnowszych
produktach, promocjach i katalogach
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Więcej znajdzie Pan/Pani w Polityce prywatności.