Black Red White – meble i akcesoria do domu

Robimy
dom

Koszyk
Ulubione

Regulamin konkursu Wygraj Trendbook

REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj Trendbook Black Red White”

§1 Organizator oraz Koordynator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą w Biłgoraju ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000089493, o Kapitale zakładowym Spółki w wysokości: 176 559 520,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP: 918-17-45-428.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Wygraj Trendbook Black Red White” zwany dalej Konkursem.

§3 Czas i miejsce trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od 09.05.2019 r. od godziny 09:00 do 16.05.2019 r. do godziny 23:59. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4 Uczestnik Konkursu

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła min. 13 lat oraz uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

§5 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi zamieścić w serwisie społecznościowym Facebook na profilu marki www.facebook.com/BlackRedWhitePL/ komentarz pod postem konkursowym zawierający odpowiedź na następujące pytanie wraz z uzasadnieniem: W jakim stylu urządziłabyś/urządziłbyś swoje wymarzone mieszkanie i dlaczego? (zwane dalej „Zgłoszeniem konkursowym”).
 2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie wskazanej w ustępie powyżej biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości do profilu marki na www.facebook.com/BlackRedWhitePL/, zgłoszenia przesłane za pośrednictwem innego portalu społecznościowego bądź przez stronę internetową Organizatora nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie poniższych wymogów łącznie:
  1. opublikowanie komentarza, w sposób wskazany w ustępie powyżej,
  2. posiadanie profilu w serwisie Facebook,
  3. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, w tym również zapoznanie się z Obowiązkiem informacyjnym zgodnie z art. 13 RODO,
  4. w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły min. 13 lat, posiadanie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, oraz zaakceptowanie przez niego treści Regulaminu.
 4. Uczestnik Konkursu może dodać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń konkursowych, dokonując każdorazowo oddzielnego zgłoszenia, jednak może wygrać tylko jedną nagrodę.
 5. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły min. 13 lat, zapewnienie takie składa przedstawiciel ustawowy Uczestnika.
 6. Uczestnik, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły min. 13 lat, jego przedstawiciel ustawowy ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Zakup jakiegokolwiek produktu oferowanego przez Organizatora nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

§6 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie jest 10 papierowych Trendbooków BRW.
 2. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród jeśli liczba zgłoszeń nie będzie wystarczająca.
 5. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców w terminie do 30 dni roboczych po uzyskaniu danych korespondencyjnych od Zwycięzców. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Zwycięzcę adresu do doręczenia nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz danych wskazanych w §7 ust. 6. Organizator zastrzega, iż wysyłka nagrody poza granice Polski nie jest możliwa.
 6. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Zwycięzcom nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 1 powyżej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Wartość Trendbooka wynosi 17,50 zł. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagrody rzeczowej zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagrody rzeczowej i pieniężnej (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej). Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

§7 Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 23.05.2019 r. o godzinie 12:00 werdyktem Komisji Konkursowej, składającej się z dwóch przedstawicieli Organizatora, ogłoszonym na profilu marki BRW w serwisie Facebook – nazwa profilu: www.facebook.com/BlackRedWhitePL/.
 2. W Konkursie zostanie wyłonionych 10 Zwycięzców.
 3. Przy wyborze Zwycięzców Komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia.
 4. Zwycięzca, w celu umożliwienia dalszego kontaktu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia powinien przesłać wiadomość prywatną do profilu marki www.facebook.com/BlackRedWhitePL/, podając w treści swój adres e-mail, na który możliwa będzie wysyłka oświadczeń koniecznych do wysłania nagrody.
 5. Organizator w ciągu 3 dni roboczych prześle do Zwycięzcy na wskazany adres e-mail wzory oświadczeń, które są konieczne do odbioru nagrody. Zwycięzca w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail, powinien odesłać wypełnione oświadczenia, w formie skanu lub zdjęcia, w wiadomości zwrotnej.
 6. W celu odbioru nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się podać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia, adres zamieszkania (miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania), adres doręczenia nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego oraz numer telefonu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia nagrody z uwagi na podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. Organizator, za pośrednictwem Koordynatora, w przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców, podejmie ponowną próbę kontaktu celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.

§8 Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, zawierające dane osobowe Uczestnika: dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania wraz z uzasadnieniem, należy składać na piśmie i kierować pod następujący adres najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu: BLACK RED WHITE S. A. z siedzibą w Biłgoraju ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, z dopiskiem „Wygraj Trendbook Black Red White”.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania i udzielać pisemnych odpowiedzi.

§9 Przetwarzanie danych osobowych i Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) Organizator informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą w Biłgoraju ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000089493, o Kapitale zakładowym Spółki w wysokości: 176 559 520,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP: 918-17-45-428, (dalej jako „Administrator”);
  2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, w szczególności w zakresie uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz w celu dokonania zmian w przetwarzanych danych, mogą oni kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora, pod adresem e-mail: Kontakt.IOD@brwsa.com.pl;
  3. dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu, przesłania nagród oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego;
  4. podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
  5. odbiorcą danych osobowych będzie operator pocztowy, który zapewni dostarczenie nagród;
  6. dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Zwycięzcami zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia. Dane osobowe zwycięzców Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z wyłączeniem danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem). Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych;
  7. każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, bez podania przyczyny;
  8. w dowolnym momencie Uczestnik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celach wskazanych w ust. c powyżej, a cofnięcie zgody uniemożliwi udział Uczestnika w Konkursie.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.05.2019 r. o godzinie 09:00, a jego treść dostępna jest w siedzibie spółki „BLACK RED WHITE” S.A., oraz pod linkiem w poście konkursowym w serwisie społecznościowym Facebook na profilu marki www.facebook.com/BlackRedWhitePL/.
 2. Zalecane jest, aby skierowanie sprawy na drogę sądową nastąpiło po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Od Organizatora niezależne są: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie portalu facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.