Black Red White – meble i akcesoria do domu
Koszyk
Ulubione

Koszty, sposób sprzedaży

Składanie zamówień i rezerwacji

 1. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Użytkownik może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Serwisu www.brw.pl przez 7 dni w tygodniu całodobowo.
 3. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach (w tym kosztach usług dodatkowych np. transportu), jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 7. W przypadku niektórych Towarów istnieje opcja „Odbierz za godzinę”. „Odbierz za godzinę” oznacza Rezerwację Towaru w salonie stacjonarnym Sprzedawcy oferującego usługę „odbierz za godzinę”. Sprzedawca oferujący usługę „odbierz za godzinę” zobowiązuje się do zagwarantowania dostępności zarezerwowanego Towaru przez godzinę od złożenia przez Użytkownika rezerwacji celem podjęcia rokowań z Użytkownikiem w salonie stacjonarnym. Złożenie Rezerwacji jest potwierdzane drogą mailową na wskazany przez Użytkownika podczas dokonywania Rezerwacji adres poczty elektronicznej.

 

Dostawa akcesorii i dekoracji

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów według złożonych Zamówień:
  1. na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm kurierskich (przewoźników) lub
  2. za pomocą usługi „Paczkomaty 24/7” świadczonej przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
 2. Szczegółowe warunki dostaw reguluje regulamin wskazanych firm kurierskich dostępny na ich stronach internetowych lub w ich siedzibach, a w zakresie usługi „Paczkomaty 24/7” regulamin świadczenia usługi InPost Paczkomaty Sp. z o.o. zamieszczony na stronie internetowej tej spółki (na dzień publikacji niniejszego regulaminu dostępne pod adresem: https://twoj.inpost.pl/pl/regulaminy).
 3. W sytuacji, gdy zamówiony Towar jest niedostępny w terminie podanym przez Sprzedawcę w koszyku na brw.pl, Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy. Klientowi przysługuje wówczas prawo do odstąpienia od umowy lub może zdecydować o wydłużeniu terminu dostawy Towaru.
 4. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość oraz ilość zamówionego Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar. O ostatecznej (łącznej) wysokości opłaty za zrealizowanie dostawy całego zamówienia Klient uzyskuje informację po dodaniu Towaru do „koszyka” i wyborze sposobu płatności, ale przed złożeniem Zamówienia.
 5. Wraz z Towarem wydawane są: faktura VAT (z zastrzeżeniem pkt. IV.6) oraz dokument gwarancyjny (jeżeli Towar objęty jest gwarancją). W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
 6. W przypadku towarów dostarczanych z magazynu zewnętrznego Klient, zawierając umowę sprzedaży dotyczącą towaru wysyłanego z magazynu zewnętrznego i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sprzedawcę w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sprzedawca przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
 7. W przypadku, gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne i wskutek tego nastąpi zwrot przesyłki do Sprzedawcy, ponowne wysłanie zamówionego Towaru następuje po dokonaniu ponownej wpłaty Kosztów wysyłki oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku, gdy Klient nie odbierze w terminie prawidłowo wysłanej przesyłki, wskutek czego zostanie ona odesłana do Sprzedawcy.
 8. Dostawy za pośrednictwem firm kurierskich (przewoźników):
  1. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych opakowania, uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych podczas transportu lub braku Towaru w przesyłce bądź opakowaniu, Klient powinien w obecności przewoźnika sporządzić protokół uszkodzenia (dostępny u dostawcy) podpisany przez obie strony. Jeżeli spisanie protokołu szkody nie było możliwe w przypadku doręczenia paczki należy wezwać kuriera ponownie w celu spisania protokołu szkody (dopuszczalne jest nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą, który w imieniu Klienta wzywa kuriera w celu spisania protokołu szkody).
  2. Dostawa odbywa się w dni robocze w godzinach od 9.00 do 18.00. Dzień oraz godzina dostawy uzależniona jest od wewnętrznego harmonogramu dostawy firmy kurierskiej i nie zależy od Sprzedawcy. Jednakże Klient ma możliwość zamówienia dostawy na konkretnie wskazany dzień (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) lub w określonym przedziale czasowym. Jest to usługa dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem indywidualnym każdej z firm kurierskich i wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą.
 9. Dostawa za pośrednictwem usługi „Paczkomaty 24/7”:
  1. Dostawa Towaru za pośrednictwem usługi „Paczkomaty 24/7” możliwa jest jedynie w przypadku dokonania płatności za Towar przed wydaniem Towaru Klientowi.
  2. Dostawa Towaru za pośrednictwem usługi „Paczkomaty 24/7” jest możliwa w przypadku, jeśli cena całości Zamówienia nie przekracza sumy 5.000,00 zł brutto. Z uwagi na ograniczone rozmiary skrytek, do Paczkomatów dostarczane są jedynie przesyłki, których wymiary nie przekraczają gabarytu C: 41 x 38 x 64 cm, a waga nie przekracza 25 kg.
  3. Możliwość wybrania odbioru we wskazanym Paczkomacie InPost dostępna będzie podczas składania zamówienia w „koszyku”, ale przed złożeniem Zamówienia. Jeżeli cena Towarów w koszyku będzie przewyższała kwotę 5.000,00 zł brutto, wagę 25kg lub wymiary skrytek wówczas forma dostawy do Paczkomatów InPost nie będzie dostępna.
  4. Koszt dostawy Artykułów wyposażenia wnętrz, akcesorii, dekoracji za pośrednictwem usługi „Paczkomaty 24/7” wynosi 9,99 zł.
  5. Dostawa za pośrednictwem usługi „Paczkomaty 24/7” nie dotyczy dostawy Towaru z Magazynu zewnętrznego (mebli ogrodowych).

 

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta albo z formularza udostępnionego przez Sprzedawcę w regulaminie sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  1. umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą Państwo zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  2. wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,
  3. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.
  Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).